1. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsako fizično, pravno ali drugo osebo ali združenje (v nadaljevanju: Uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto Kobein MINI, dostopno na spletnem naslovu www.kobeinmini.eu (v nadaljevanju Produkt) in s katerim upravlja družba KOPIT, proizvodnja, inženiring, trgovina d.o.o. (krajše: KOPIT d.o.o.), Miška 4, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija (v nadaljevanju: Ponudnik).

Ti splošni pogoji so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1), evropskimi direktivami o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-1).

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele, aplikacije, funkcije in podstrani ter je uporaba Produkta pogojena s temi splošnimi pogoji. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele, aplikacije, funkcije, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila v naročniški pogodbi.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh Splošnih pogojev uporabe in da je seznanjen s Politiko zasebnosti, Politiko piškotkov in varovanja osebnih podatkov. Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku registracije in kasnejše spremembe Splošnih pogojev, pri čemer je ob registraciji posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z opravo registracije potrdi svojo seznanjenost z njimi.

2. Informacija o ponudniku, kontaktni podatki

KOPIT d.o.o.

Usnjarska cesta 18

1275 Šmartno pri Litiji

Matična št.: 5630347

Davčna št.: SI44637241

TRR: 03110-1009206137 (SKB d.d. PE Litija)

info@kobein.eu

Tel. št.: 08 20 50 933

3. Pravice intelektualne lastnine

Vse moralne in materialne avtorske pravice do programskega paketa (vključno z vsemi slikami, fotografijami, animacijami, videi, glasbo, tekstom in datotekami) in pripadajoče dokumentacije so v izključni lasti Ponudnika in niso prenesene na Uporabnika. Uporabnik pridobi le neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe Produkta na način in v obsegu, ki sta določena v teh Splošnih pogojih.

Uporabnik ne sme kopirati tiskane dokumentacije, ki spremlja ali je del programskega paketa, vse v skladu z varstvom avtorskih in sorodnih pravic določenih z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-UPB3, Uradni list, št.16/2007, s spremembami).

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja Ponudnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled Uporabnika. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

Uporabnik zlasti ne sme:

  1. izdelovati kopij Produkta;
  2. namestiti Produkta na strežnik ali drugo platformo;
  3. na kakršenkoli način distribuirati Produkt ali omogočiti dostop do njega preko omrežja;
  4. dajati Produkt v najem ali podeljevati podlicenc za njegovo uporabo;

Produkt prevesti, prilagoditi, prirediti ali kako drugače predelati.

4. Uporaba spletne strani

Uporabnik se obveže, da Produkta, omrežja in storitev interneta ne bo uporabljal zlonamerno. Uporabnik sme uporabljati Produkt – spletne strani ponudnika, storitve in podatke na njih – za namene, za katere je le-ta namenjen. Spletne strani niso namenjene za kakršnekoli druge namene, kot so sistematično zbiranje podatkov na spletnih straneh – bodisi ročno bodisi programsko, “vdiranje v program”, ipd.

Pri uporabi Produkta je izrecno prepovedano:

 • onemogočati ali ovirati druge Uporabnike pri njihovi uporabi Produkta;
 • objavljati, prenašati, razpošiljati ali razpečevati kakršnekoli informacije, teme ali gradiva, ki so nezakonita, lažna, nespodobna, žaljiva, opolzka ali širijo rasno, spolno ali kakršnokoli drugo nestrpnost;
 • objavljati reklamna sporočila, prošnje, verižna pisma, piramidne sheme, investicijske priložnosti ali sheme oziroma kakršnakoli drugačna oglasna obvestila;
 • zlorabljati, ogrožati ali kako drugače kršiti pravice drugih;
 • prenašati drugim vsebine  Produkta, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine, ali kako drugače omogočati dostop do teh vsebin, razen če je takšno prenašanje ustrezno dogovorjeno s ponudnikom;
 • uporabljati gradiva ali informacije, vključno s slikami ali fotografijami, ki so na voljo prek Produkta, na način, ki kakorkoli krši avtorske pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti ali druge pravice ponudnika, drugih pridobiteljev licence, uporabnikov ali tretjih oseb;
 • prenašati v Produkt datoteke in druge vsebine, ki vsebujejo programsko opremo ali podatke, ki lahko škodujejo delovanju Produkta, opremi, na kateri ali s pomočjo katere deluje Produkt ali opremi Uporabnikov;
 • namerno ali nenamerno na kakršenkoli način škodovati Produktu in Ponudniku, npr. s poskusi napadov na strežnik in drugimi dejanji, katerih posledica bi lahko bilo slabše delovanje, napačno delovanje, omejeno delovanje ali nedelovanje Produkta;
 • iz Produkta na različne načine zbirati informacije o Uporabnikih;
 • ustvarjati ali uporabljati lažne identitete za namene zavajanja drugih, predvsem Ponudnika in Podpore uporabnikom;
 • uporabljati, prenašati ali drugače kopirati in ponujati (za plačilo ali brezplačno) drugim osebam imenike ali kakršnekoli druge podatke o Uporabnikih ali podatke o uporabi Produkta;
 • brez pisnega dovoljenja ponudnika zbirati informacije ali uporabljati informacije o uporabljeni tehnologiji, izvedenih zamislih, uporabljenih pristopih in kakršnihkoli drugih vsebinah Produkta, ki bi se lahko uporabile v drugih komercialnih ali nekomercialnih storitvah ali izdelkih.

Če Uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko Ponudnik začasno onemogoči dostop do aplikacije, ob ponavljanju kršitev pa lahko podatke, ki jih je Uporabnik posredoval ob registraciji, trajno izbriše. Z izbrisom Uporabniku preneha status registriranega uporabnika in vse pravice povezane z njim. Ponudnik lahko po lastni presoji takemu Uporabniku onemogoči ponovno registracijo na spletnem mestu.

Ponudnik ima pravico Uporabniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo določene mrežne aktivnosti s ciljem zasičenja omrežne povezave in/ali preobremenitve internetnega omrežja ali Produkta ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme Ponudnika ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo in onemogočiti dostop do Produkta, dokler kršitev ni odpravljena.

V primeru uporabe spletnega mesta v nasprotju z zgornjimi določbami je Ponudnik upravičen od Uporabnika zahtevati povračilo vse škode, ki mu je nastala zaradi ravnanja Uporabnika.

5. Delovanje produkta

Dostop do interneta na lokaciji oziroma oprema s katero želi Uporabnik dostopati do interneta ni predmet teh splošnih pogojev ter si ju je Uporabnik dolžan zagotoviti sam.

Tehnični pogoji za delovanje Produkta:

 1. Strojna oprema
  • računalnik (katerikoli operacijski sistem)
  • tablica ali telefon (Android operacijski sistem 4.2. ali več)
  • tiskalnik
 2. Dostop do svetovnega spleta

Dodatni tehnični pogoj za izvoz podatkov na FURS:

 1. Namensko digitalno potrdilo (pridobitev brezplačnega digitalnega potrdila na portalu eDavki – DPR – PridobitevDP – od 1.11.2015)

Ponudnik zagotavlja nemoteno delovanje Produkta, razen v primerih:

 1. nedelovanja strojne opreme Uporabnika;
 2. vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih) na Produktu;
 3. nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje Produkta ali kako drugače povezane z delovanjem Produkta;
 4. nedelovanja internetnih povezav;
 5. višje sile.

Ponudnik se zaveže vse Uporabnike, ki imajo poravnave vse obveznosti, obveščati o predvidenih posegih na Produktu, in sicer najmanj 6 ur pred izvedbo posega. Ponudnik se zaveže vse predvidene posege praviloma opravljati med delovnimi dnevi v času med 24:00 uro in 6:00 uro in med nedelovnimi dnevi v času med 20:00 uro in 8:00 uro. Okvirni čas in trajanje predvidenih posegov bosta praviloma napovedana.

6. Prijava

Uporabnik se pod kazensko in materialno odgovornostjo obvezuje, da se ne bo poskušal prijaviti in/ali registrirati za uporabo produkta pod imenom tretje osebe. V nasprotnem primeru je uporabnik dolžan plačati ponudniku za tovrstno kršitev znesek v višini 5.000,00 €, kar ne izključuje izplačila odškodnine, ponudnik pa ima pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka.

7. Registracija uporabnika

Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da so funkcionalnosti spletnega mesta in aplikacije dostopni samo tistim uporabnikom, ki na spletnem mestu opravijo registracijo, tj. ustvarijo uporabniški račun. Ponudnik lahko kadarkoli brez opozorila ali obvestila spremeni pogoje za dostop do spletnega mesta ali za uporabo spletnega mesta ali njegovega dela ali določene funkcionalnosti.

Uporabnik si ob registraciji izbere ustrezno uporabniško ime in geslo ter vnese zahtevane podatke. Uporabniško ime mora biti unikatno.

Ob zaključku postopka registracije Uporabnik pošlje Zahtevek za aktivacijo uporabniškega računa. Ponudnik se zavezuje račun aktivirati v naslednjih 24 urah.

Če želi Uporabnik kadarkoli kasneje svoj naslov elektronske pošte zamenjati z drugim, mora zahtevek za to poslati na elektronski naslov Ponudnika.

8. Demo različica

Na spletni strani www.kobeinmini.eu je na voljo polno funkcionalna demo različica Produkta. Dostop do različice ni omejen, vendar pa je njena uporaba podvržena tem splošnim pogojem.

Pri uporabi te različice so vsi zapisani podatki začasno vidni vsem uporabnikom demo različice. Testni podatki se brišejo vsake 24 ur.

9. Ponudba

različice produkta

KOBEIN MINI

Podpira uporabo v več poslovnih enotah.

KOBEIN MINI XS

Uporaba je omejena ne eno poslovno enoto.

NAJEM PRODUKTA

Cena najema se mesečno obračuna po trenutno veljavnem ceniku objavljenem na spletni strani www.kobeinmini.eu.

Uporabnik prejme račun za mesečno najemnino od Ponudnika le za pretekli mesec, v katerem je bil izdan vsaj en račun.

ZAKUP PRODUKTA

Cena zakupa se obračuna po trenutno veljavnem ceniku objavljenem na spletni strani www.kobeinmini.eu. Znesek zakupa se plača v enkratnem znesku po preteku 30-dnevnega brezplačnega preizkusnega obdobja.

SEZONSKI NAJEM PRODUKTA

Uporabnik ob svoji registraciji označi, da opravlja sezonsko dejavnost. Po prenehanju preizkusnega obdobja izbere ustrezen paket in označi »sezonski najem«.

Uporabnik prejme račun za mesečno najemnino od Ponudnika le za pretekli mesec, v katerem je bil izdan vsaj en račun.

Zanj enakovredno veljajo trenutno veljavni Splošni pogoji.

NAKUP PRODUKTA

Pod posebnimi pogoji, ki se dogovorijo z Uporabnikom, je mogoč tudi nakup Produkta, pri čemer pa se vse pravice in obveznosti med strankami opredelijo v prodajni pogodbi.

DODATNA PONUDBA

DODATNE FUNKCIONALNOSTI

Določene dodatne funkcionalnosti, ki so zajete v ponudbi na spletni strani in so označene kot »dodatne funkcionalnosti« so trideset (30) dni Uporabniku na voljo brezplačno, po preteku tega obdobja pa se avtomatsko deaktivirajo, Uporabnik pa jih lahko proti plačilu sam ponovno aktivira v »Nastavitvah«.

Ob deaktivaciji se podatki ohranijo še naslednjih 60 dni.

V primeru uporabe Podukta na več lokacijah, so dodatne funkcionalnosti vezane na Glavnega Uporabnika.

 

STROJNA OPREMA

Strojna oprema iz ponudbe ni vključena v paketih.

Plačilo na obroke ni možno.

Cene posameznih dodatnih funkcionalnosti ter strojne opreme se obračuna po trenutno veljavnem ceniku objavljenem na spletnem strani www.kobeinmini.eu.

10. Računovodski vmesnik

Računovodski vmesnik je namenjen vsem računovodjem uporabnikov obeh različic paketov Kobein Mini. Uporabnik, ki želi računovodji omogočiti dostop do svojih podatkov, zaprosi za aktivacjo računovodskega vmesnika preko elektronske pošte na naslov info@kobein.eu oziroma s klicem na telefonsko številko 040 23 88 23.

Računovodja uporablja vmesnik brezplačno.

11. Uporaba na več lokacijah

Vodenje poslovanje v več poslovnih enotah je omogočeno le pri paketu KOBEIN MINI.

Cena vsakega naslednjega PAKETA KOBEIN MINI za uporabo na drugih lokacijah enega Uporabnika znaša petdeset (50) odstotkov polne cene po trenutno veljavnem ceniku.

12. Pripelji kolega

Vsak registrirani Uporabnik, ki Produkt priporoči »kolegu«, prejme 10% najemnine »pripeljanega kolega«, pri čemer se teh 10% obračuna od neto zneska najemnine, pod pogojem njenega plačila s strani »pripeljanega kolega«.

Vsak uporabnik pri registraciji pridobi kodo, ki jo lahko posreduje »kolegu«, le-ta pa jo ob svoji registraciji vpiše v za to namenjeno polje (promocijska koda), pri čemer pa naknaden vnos promocijske kode po opravljeni registraciji ni mogoč. Uporabniku se v primeru, da je bila njegova koda uporabljena pri registraciji novega uporabnika, račun avtomatsko zniža v skladu z določbami točke XI. teh splošnih pogojev.

V primeru, da vsota odstotkov vseh »pripeljanih kolegov« preseže znesek lastne najemnine, se takšnemu Uporabniku izda dobropis. Minimalno izplačilo znaša 10€ in se izplača ob koncu koledarskega leta na transakcijski račun Uporabnika. Enako glede izdaje dobropisa in izplačila velja tudi za primer, da Uporabnik sicer plača 2-letno zakupnino, medtem ko »pripeljani kolega« plačuje mesečno najemnino.

V primeru, da Uporabnik sicer plačuje mesečno najemnino, z njegove strani »pripeljani kolega« pa zakupi Produkt, se takemu Uporabniku izplača prisluženi odstotek v enkratnem znesku.

Gornje določbe veljajo le za uporabnike Produkta ter se lahko uveljavi samo za nove naročnike (»pripeljane kolege«), ki še niso bili uporabniki Produkta.

13. Spletni brskalnik

Najsodobnejša različica spletnega brskalnika je predpogoj za uporabo Produkta.

Ponudnik priporoča uporabo najsodobnejših različic spletnih brskalnikov Google Chrome ali Mozilla Firefox

Omogočena mora biti podpora »Java script« jeziku. V privzetih nastavitvah brskalnika je običajno ta podpora avtomatsko omogočena.

Funkcionalnost programa v primeru izpada povezave je pogojena tudi z uporabo/sprejemanjem piškotkov.

Piškotki (en. Cookies) vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem mestu, hkrati pa Uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev spletnega mesta, pri čemer pa se Uporabnik s sprejemom teh splošnih pogojev izrecno strinja z njihovo uporabo in je z njimi seznanjen

14. Preizkusno obdobje

Uporabnikom je na voljo 30-dnevni brezplačni preizkus Produkta. Po preizkusnem obdobju mora uporabnik za uporabo Produkta (v pojavnem oknu) izbrati vrsto paketa, ki ga želi uporabljati, kar stori preko izbire ustrezne naročniške pogodbe, na podlagi katere mu nato Ponudnik tudi izstavi račun, katerega plačilo je pogoj za nadaljnjo uporabo Produkta. V kolikor račun v danem roku ni plačan, se domneva, da Uporabnik ne želi nadaljevati z uporabo Produkta.

V primeru, da se za sklenitev naročniške pogodbe ne odloči, ima še 60 dni na voljo uporabo Produkta z omejeno funkcionalnostjo – izdaja računov ni mogoča, Uporabniku pa je omogočen pregled poslovanja in izvoz podatkov.

Tudi v času preizkusnega obdobja Uporabnika smiselno zavezujejo ti splošni pogoji.

15. Sklenitev naročniške pogodbe

Naročniška Pogodba med Uporabnikom in Ponudnikom je sklenjena v trenutku, ko uporabnik na spletni strani potrdi izbiro vrste pogodbe po preteku 30-dnevnega preskusnega obdobja.

Ti splošni pogoji so sestavni del naročniške pogodbe.

Naročniška pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

16. Plačilni pogoji

Mesečno naročnino za uporabo Produkta ter morebitne druge stroške Uporabnik plačuje za nazaj (za pretekli mesec), in sicer na podlagi računa v elektronski obliki (.pdf), ki mu ga Ponudnik pošlje po e-pošti, in sicer z zapadlostjo osmih dni od dneva izdaje računa.

Uporabnik se s sprejemom teh splošnih pogojev strinja z uporabo elektronskega računa.

V kolikor račun v tem roku ni plačan, ima pravico Ponudnik omejiti funkcionalnost Produkta do te mere, da izdaja računov ni več mogoča, omogočen pa je pregled poslovanja in izvoz podatkov. V kolikor Uporabnik niti v nadaljnjem roku osmih dni ne plača računa, pa ima Ponudnik pravico v celoti onemogočiti Uporabniku uporabo Produkta.

17. Izvoz podatkov

Paket Kobein MINI omogoča izvoz vseh podatkov v obliki .xls, .xlsx, ter .csv.

Možnost povezave s katerimkoli spletnim računovodskim programom.

18. Tiskanje računa

Tiskanje računa iz naprav z operacijskim sistemom Android je pogojeno z predhodno namestitvijo Android aplikacije KOBEIN MINI. Aplikacija je brezplačno na voljo v Google Play trgovini oziroma jo Ponudnik Uporabniku pošlje po elektronski pošti.

19. Veljavnost in Spremembe splošnih pogojev uporabe in politike zasebnosti

Ponudnik objavi veljavne Splošne pogoje in/ali spremembe Splošnih pogojev na spletni strani www.kobeinmini.eu, pri čemer lahko spremembe Splošnih pogojev Uporabnikom pošlje tudi po elektronski pošti.

Vsak Uporabnik lahko od Ponudnika zahteva, da mu omogoči vpogled v Splošne pogoje, ki so veljali v določenem časovnem obdobju in sedaj ne veljajo več, ampak samo za obdobje po datumu registracije Uporabnika.

Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem, ki ga določi Ponudnik. Splošni pogoji in spremembe Splošnih pogojev morajo biti objavljene najmanj 8 dni pred pričetkom njihove veljave.

Ponudnik ima pravico sam enostransko spreminjati Splošne pogoje ter spremembe Splošnih pogojev objaviti na način, kot je določen v prejšnjih odstavkih.

Uporabnik, ki se s spremembo Splošnih pogojev ne strinja, je dolžan nemudoma prenehati z uporabo Produkta. Če z njegovo uporabo ne preneha, se šteje, da se s spremembo Splošnih pogojev strinja.

Ti Splošni pogoji in njihove spremembe veljajo tudi za vse morebitne kasnejše nadgradnje oz. nove verzije oz. kakršne koli druge spremembe Produkta, če Ponudnik za posamezni primer izrecno ne določi drugače.

20. Uporabniška podpora

Uporabniki, ki imajo do Ponudnika za uporabo Produkta poravnane vse zapadle obveznosti, so upravičeni do ustrezne podpore pri uporabi storitev Ponudnika. Ponudnik zagotavlja tem Uporabnikom podporo, ki zajema:

 • Pojasnila glede delovanja Produkta neposredno pri uporabi Produkta s klikom na ?
 • Odpravo napak v delovanju programske opreme Ponudnika,
 • Pomoč preko telefona,
 • Oddaljena pomoč preko vmesnika Team Viewer (v kolikor ga Uporabnik namesti na računalnik)

Ob namestitvi Produkta oziroma pri prvi uporabi, Produkt sam vodi uporabnika preko vseh osnovnih funkcij.

V vsakem trenutku so na voljo navodila in nasveti za delo s Produktom.

Telefonska podpora je na voljo na telefonski številki 040 28 33 28 vsak delovnik od 8.00 h do 20.00 h. Prve tri mesece uporabe novega Uporabnika se cena pogovora obračuna po trenutno veljavnem ceniku ponudnika (Telekom d.d.). Po preteku trimesečnega obdobja uporabniku pripada 10 minut telefonske pomoči, cena vsake nadaljnje minute pa znaša 1 EUR.

Za kakršnakoli tehnična vprašanja in predloge je 24h/dan na voljo elektronski predal info@kobein.eu, pri čemer bo Ponudnik odgovoril na vsako sporočilo v najkrajšem možnem času.

Tehnična podpora na lokaciji Uporabnika se obračuna po trenutno veljavnem ceniku objavljenem na spletnem mestu www.kobeinmini.eu.

Oddaljena pomoč preko vmesnika TeamViewer se obračuna po trenutno veljavnem ceniku objavljenem na spletnem mestu www.kobeinmini.eu. Obračunski čas za pomoč nad 15 minut je ena ura. Cena pomoči do 15 minut znaša četrtino urne postavke.

21. Uvoz šifrantov

Šifranti, ki jih Uporabnik želi sam uvoziti v Kobein MINI oziroma šifranti, katere želi da mu jih v Kobein MINI uvozi Ponudnik, morajo biti pripravljeni v primerni obliki v formatu .xls.

Uvoz s strani ponudnika se obračuna po trenutno veljavnem ceniku, objavljenem na spletnem mestu www.kobienmini.eu.

22. Prijava napak

Prijava napak je možna vsak dan od ponedeljka do nedelje med 08.00 uro in 20.00 uro na telefonsko številko 040 28 33 28 ali na elektronski naslov info@kobein.eu. Prijavo napak, motenj, nedelovanja storitev, težav pri namestitvi ali delovanju itd. ter napak v zvezi z delovanjem Produkta lahko izvajajo samo pooblaščene osebe Uporabnika, kakor so opredeljene v naročniški pogodbi.

Če se posamezna napaka nanaša na delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in plačilo storitev posameznega ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev, je Uporabnik dolžan sam posredovati z vso potrebno dokumentacijo pri ustrezni službi ponudnika elektronskih komunikacijskih storitev. Ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev odpravljajo napake v skladu s svojimi splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev, zato v zvezi s tem Ponudnik nima nobene odgovornosti.

23. Skladnost z zakonodajo – izvoz na FUR

Ponudnik se zavezuje zagotavljati skladnost Funkcij Produkta z veljavno slovensko zakonodajo za primere uporabe, ki jih Produkt podpira oziroma predvideva.

Produkt v skladu z zakonodajo RS omogoča izvoz izdanih računov Finančni upravi RS.

Produkt ne omogoča nedovoljenega spreminjanja in izbrisa računov.

24. Posodobitve

Redne in zakonske nadgradnje produkta se izvajajo avtomatsko brez motenj pri delu uporabnika in so brezplačne.

25. Varovanje dostopa do podatkov

Ponudnik je upravičen za svoje potrebe voditi statistiko dostopov in uporabe produkta.

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov Uporabnika v skladu z ZVOP-1 in GDPR. Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.

Ponudnik bo uporabil vse možne tehnične in zakonsko dopustne ukrepe, da bo zaščitil poslovne podatke uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe. Ponudnik ne odgovarja, če bi tretji osebi uspelo priti do podatkov, kljub temu, da je uporabil vse možne tehnične ukrepe za preprečitev nepooblaščenega dostopa tretjih oseb.

Ponudnik v nobenem primeru ni odgovoren, če dopusti dostop državnim in drugim organom, ki imajo na podlagi veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji pravico do dostopa do teh podatkov.

Ponudnik bo poskrbel, da bodo vsi interni sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov.

Za zagotovitev nujne zaščite podatkov se Uporabnik obveže, da bo sam poskrbel za varno shranjevanje vseh svojih uporabniških imen in gesel, in jih v nobenem primeru ne bo posredoval drugim pravnim ali fizičnim osebam. V primeru, da pride do izgube ali kraje gesel, je Uporabnik dolžan o tem takoj obvestiti Ponudnika, ki lahko pomaga pri dodelitvi novih gesel in pri izsleditvi vdora v njegove podatke. V primeru neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel Uporabnik sam nosi odgovornost za vso škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi uničenja njegovih poslovnih podatkov ali zaradi razkritja le-teh.

Ponudnik zagotavlja dnevno arhiviranje virtualnega strežnika ter povrnitev stanja podatkov za najmanj 7 dni.

V primeru kakršnegakoli izpada se Ponudnik obvezuje, da bo vzpostavil delovno okolje s podatki, ki so obstajali največ 24 ur pred izpadom.

V vsakem trenutku uporabe Produkta je Uporabniku omogočen izvoz vseh podatkov.

26. Varnost na spletu

Spletno mesto je certificirano z SSL certifikatom, ki izkazuje zaščiteno povezavo med brskalnikom in spletnim strežnikom. Povezava je zašifrirana in se ji ne da prisluškovati.

27. Politika varovanja zasebnosti

Ponudnik varuje osebne in poslovne podatke svojih Uporabnikov. Zavarovanje teh podatkov obsega fizične, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, ki pomagajo zaščititi podatke pred slučajnim ali namernim nepooblaščenim uničevanjem podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščenim obdelavo in razkritjem.

Ti postopki in ukrepi so sledeči:

 1. varovanje prostorov, opreme in sistemske programske opreme, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;
 2. varovanje aplikativne programske opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 3. preprečevanje nepooblaščenih dostopov do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 4. zagotavljanje učinkovitosti načina blokiranja, uničenja, izbrisov ali anonimiziranja osebnih podatkov;
 5. omogočanje poznejšega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vnešeni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.

V primeru obdelave osebnih podatkov, ki so dostopni prek telekomunikacijskega sredstva ali

omrežja, bo Ponudnik zagotovil, da strojna, sistemska in aplikativno programska oprema zagotavlja, da je obdelava osebnih podatkov v mejah pooblastil uporabnika osebnih podatkov.

Ponudnik poskrbi, da so postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov ustrezni glede na tveganje, ki ga predstavlja obdelava in narava določenih osebnih podakov, ki se obdelujejo.

Funkcionarji, zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge pri osebah, ki

obdelujejo osebne podatke, varujejo tajnost osebnih podatkov, s katerimi se

seznanijo pri opravljanju njihovih funkcij, del in nalog. Dolžnost varovanja tajnosti osebnih

podatkov jih obvezuje tudi po prenehanju funkcije, zaposlitve, opravljanja del ali nalog ali

opravljanja storitev pogodbene obdelave.

28. Zbiranje osebnih podatkov

Ponudnik zbira podatke o Uporabnikih, med katerimi so lahko tudi osebni podatki. Zbrani podatki se razlikujejo od uporabe vrste Produkta ali storitve, ki jo Ponudnik ponuja in so kategorizirani sledeče:

 • podatki o uporabniku Spletne strani;
 • podatki o uporabniku Produkta;
 • podatki o naročniku e-novic;
 • podatki o sodelujoči Uporabnik v oglaševalskih kampanjah, anketah, natečajih ali

promocijah.

UPORABNIK SPLETNE STRANI

Če je Uporabnik le obiskovalec spletne strani, o njem Ponudnik zbira podatke le z uporabo

piškotkov. S temi podatki Ponudnik ne more direktno identificirati Uporabnika oz. ni določljivo

fizična oseba. Med zbrane podatke lahko sodijo: nastavitve glede jezika, IP naslov, lokacija, nastavitve naprave, operacijski sistem naprave itd..

 

PODATKI O UPORABNIKU PRODUKTA

Čeprav je Produkt namenjena vodenju poslovnih podatkov poslovnih subjektov in

za delovanje ne potrebuje osebnih podatkov o Uporabniku, se v Produktu zaradi identifikacije

Uporabnika in komunikacije s Ponudnikom storitve, vodijo med drugim naslednji podatki: ime in priimek, naslov, elektronska pošta, mobilni telefon itd..

 

NAROČNIK E-NOVIC

Ponudnik od uporabnika pridobi (zbere) podatke, ki jih Uporabnik posreduje preko elektronskega obrazca na: spletni strani Ponudnika, v elektronski pošti, plačljivem oglasu na Družbenih omrežjih in ostalih portalih za deljenje video vsebin. Med zbrani podatki so lahko: ime in priimek, elektronski naslov, starost, spol, prebivališče, industija v kateri je zaposlen in delovna pozicija ter interesi uporabnika.

 

SODELUJOČI UPORABNIK V OGLAŠEVALSKIH KAMPANJAH, ANKETAH, NATEČAJIH ALI PROMOCIJAH.

Podatki, ki jih Uporabnik posreduje v sklopu oglaševalskih kampanji, anket, natečajev ali

promocij so med drugim: uporabniško ime, elektronski naslov, spol, starost, mesto, podjetje, delovna pozicija in interesi.

Ponudnik Uporabnika pred oddajo podatkov obvesti o hrambi, varstvu in uporabi (obdelavi) podatkov ter od Uporabnika pridobi soglasje za za namene, določene v teh splošnih pogojih.

Za več informacij o zbiranju osebnih podatkov Ponudnik svetuje ogled Politike zasebnosti. In Politike piškotkov.

29. Uporaba (obdelava) osebnih podatkov

Upravljavec zbirke osebnih podatkov

KOPIT d.o.o

Usnjarska cesta 18,

1275 Šmartno pri Litiji,

+386 31 283 202

info@kobein.eu

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov

ZUNANJI PONUDNIKI STORITVE

Ponudnik uporablja zunanje ponudnike, ki izključno za Ponudnika obdelujejo osebne podatke Uporabnika. Ta postopek služi namenom, ki so opisani v teh Splošnih pogojih, npr. pošiljanje tržnega materiala in podporne analitične storitve. Te ponudnike storitev zavezuje zaupna klavzula in nimajo dovoljenja za deljenje osebnih podatkov Uporabnika za njihove lastne ali tuje namene.

PRISTOJNI ORGAN

Osebne podatke Ponudnik razkrije organom kazenskega pregona in drugim vladnim organom, če je to pogojeno z zakonodajo ali nujno potrebno za preprečitev, zaznavanje ali pregon kaznivih dejanj in prevar.

namen uporabe (obdelave) podatkov

Ponudnik hrani in uporablja (obdeluje) podatke o Uporabnikih Spletne strani, Produkta, naročnikih e-novic in sodelujočih Uporabnikih v oglaševalskih kampanjah, anketah, natečajih ali promocijah.

Ponudnik uporablja (obdeluje) podatke za namene:

 • Registracija Uporabnika: Pri registraciji v Produkt se podatki o Uporabniku pridobijo in obdelujejo za potrebe registracije in potrditve istovetnosti oz. da Ponudnik ustvari uporabniški račun, ki ga Uporabnik uporablja za dostop do Produkta.
 • Mnenjska raziskava: Osebni podatki Uporabnika so uporabljeni, da ga lahko Ponudnik občasno preko elektronske pošte povabi, da opiše svoje mnenje o Produktu in ostalih storitvah izvedenih iz strani Ponudnika. Na ta način lahko Uporabnik pomaga Ponudniku razvijati nove ali obstoječe Produkte in Storitve. Uporabnikovo mnenje je lahko tudi objavljeno na Spletni strani Ponudnika.
 • Dejavnost trženja: Osebne podatke Uporabnika Ponudnik uporablja tudi za dejavnosti trženja, kot to omogoča zakonodaja. Kadar Ponudnik uporabi osebne podatke Uporabnika za dejavnost trženja, kar med drugim vključuje reklamne e-novice in tržno komuniciranje o novih produktih in storitvah ter drugih ponudbah, za katere meni, da bi Uporabniku bile interesantne, Ponudnik vključi povezavo za odjavo, ki jo lahko Uporabnik uporabi, če od Ponudnika v prihodnosti ne želi več prejemati tovrstnih sporočil.
 • Druge vrste komunikacije: Obstajajo lahko tudi druge priložnosti, ob katerih Ponudnik stopi v stik z Uporabnikom prek e-pošte, običajne pošte, telefona ali pisnih sporočil, odvisno od vrste kontakta, ki jo Uporabnik deli s Ponudnikom. Razlogi za to vrsto komunikacije so lahko različni:
  • Morda mora Ponudnik odgovoriti na zahtevo Uporabnika in jo obravnavati.
  • Ko Uporabnik koristi storitve Ponudnika, lahko Uporabniku pošlje vprašalnik oz. Uporabnika povabi, da napišete mnenje o svoji izkušnji s Spletno stranjo ali Produktom. Ponudnik meni, da je ta dodatna storitev zelo uporabna tako za Uporabnika kot za Ponudnika, saj omogoča, da na podlagi Uporabniškega mnenja Ponudnik produkte in storitve izboljša.
 • Analitika izboljšave in raziskave: Osebne podatke Ponudnik uporablja za potrebe izvajanja raziskav in analiz. Za te postopke lahko Ponudnik najame tretjo osebo. Rezultate teh raziskav lahko deli oz. razkrije, tudi tretjim osebam, v anonimni, združeni obliki. Osebne podatke Uporabnika Ponudnik uporablja v analitične namene, da bi izboljšal svoje storitve in izkušnjo Uporabnika, ter funkcionalnost in kakovost Spletnih storitev.
 • Varnost, zaznavanje in preprečevanje prevar: Informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, lahko Ponudnik uporablja, da bi preprečili prevare in druge nelegalne dejavnosti oz. kršitve. Te informacije Ponudnik uporablja tudi pri preiskavah in zaznavanju prevar. Osebne podatke lahko Ponudnik uporabi za oceno tveganja in v varnostne namene, vključno s preverjanjem uporabnikov. Za ta namen lahko osebne podatke deli tudi s tretjimi osebami, npr. z organi pregona, kot to določa veljavna zakonodaja, in z zunanjimi svetovalci.
 • Pravni nameni in skladnost z zakonodajo: V nekaterih primerih Ponudnik uporabi posredovane informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, za obravnavo in reševanje pravnih sporov ali pritožb, za regulativne preiskave in skladnost z zakoni ali za izvajanje dogovorov oz. zagotavljanje skladnosti z zakonskimi zahtevami s strani organov pregona, kot to zahteva zakon.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

 • Uporabnik se zanaša na izvajanje pogodbe. uporaba podatkov Uporabnika je lahko nujna za izvajanje pogodbe, ki jo ima Uporabnik s Ponudnikom.
 • Uporabnik se zanaša na legitimne interese in bo vedno upošteval razmerje med pravicami in interesi Uporabnika do varovanja podatkov ter pravicami in interesi Ponudnika.
 • Ponudnik se zanaša na dolžnost za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo.

Ponudnik bo pred obdelavo osebnih podatkov za neposredne namene oglaševanja pridobil soglasje Uporabnika, kjer to zahteva veljavna zakonodaja. Soglasje do Ponudnika lahko Uporabnik prekliče kadarkoli. To lahko opravi preko telefonskega klica ali preko elektronske pošte, navedene na začetku te Politike zasebnosti.

PRAVICE UPORABNIKA

 1. Uporabnik lahko zaprosi Ponudnika za izvod o osebnih podatkih, ki jih hrani o njem.
 2. Uporabnik lahko Ponudnika obvesti o vseh spremembah osebnih podatkov, ali pa zaprosi, da KOBEINmini popravi katerekoli osebne podatke, ki jih hrani o njem.
 3. V nekaterih situacijah lahko Uporabnik zaprosi, da Ponudnik izbriše, blokira ali omeji obravnavo osebnih podatkov, ki jih Ponudnik  hrani o njem, ali pa nasprotuje določenim načinom, na katere uporablja njegove osebne podatke, ter ga kontaktira.
 4. V nekaterih situacijah lahko Uporabnik zaprosi Ponudnika, da osebne podatke pošlje tretji osebi.

Ponudnik opozarja Uporabnika, da kljub njegovemu mnenju, da ne obstaja več upravičen razlog za nadaljno uporabo (obdelavo), določenih osebnih podatkov, ki jih zbira na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost Ponudnik ne sme zbrisati.Za več informacij o uporabi (obdelavi) osebnih podatkov Ponudnik svetuje ogled Politike zasebnosti.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik izjavlja, da so vsi podatki in storitve, ki jih ponuja na svojih spletnih straneh, na voljo takšni kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri Uporabnikovem delu oziroma za njihov namen. Uporabnik uporablja podatke na ponudnikovih spletnih straneh na lastno odgovornost. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno in posredno nastalo škodo, ki je ali bi lahko Uporabniku nastala zaradi uporabe podatkov ali storitev na Ponudnikovih spletnih straneh oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli na spletnih straneh Ponudnika brez njegove krivde.

Ponudnik se trudi na svojih spletnih straneh zagotoviti popolno tehnično delovanje. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnost, ki bi lahko pri Uporabniku nastala zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja.

Ponudnik zagotavlja ustrezno opremo le na svoji spletni strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja s strani Uporabnika.

Ponudnik si pridržuje pravico, da je lahko zaradi tehničnih in drugih razlogov dostop do ali delovanje Produkta onemogočeno in s tem onemogočena ali ovirana uporaba Produkta in njegovih funkcionalnosti. Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti Produkta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker Produkt ni bilo dostopen ali ni deloval ali ni deloval pravilno.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe Produkta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do Produkta.

Vsebine, ki jih objavijo ali preko Produkta posredujejo Uporabniki, ne odraža stališč Ponudnika in Ponudnik zanjo ne odgovarja. Uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da so s posredovanjem vsebin preko Produkta kršene njegove pravice ali pravni interesi, lahko z obrazloženo zahtevo, ki jo pošlje na info@kobein.eu  in v kateri natančno in utemeljeno pojasni obstoj, naravo in obseg kršitev, od Ponudnika zahteva, da tako vsebino umakne s spletnega mesta. Ponudnik se zavezuje, da bo zahtevo, ki izpolnjuje pogoje po tem odstavku, obravnaval v razumnem roku glede na naravo zatrjevane kršitve. Ponudnik na Uporabnikovo zahtevo ni dolžan odgovoriti.

Ponudnik izključuje odgovornost za kakršno koli škodo (vključno s škodo zaradi izgube poslovnega dobička, prekinitve poslovanja, izgube poslovnih informacij ali drugo škodo), ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne aplikacije iz kateregakoli razloga, vključno z izbrisom uporabniških podatkov Uporabnika, delovanjem omrežja, programske opreme, dostopa do svetovnega spleta ipd. V vsakem primeru je celotna odgovornost Ponudnika iz kateregakoli določila teh Splošnih pogojev omejena na dejanski znesek, ki ga je naročnik plačal za uporabo spletne aplikacije.

UPORABNIŠKA GESLA

Uporabnik je izključno odgovoren za varovanje zaupnosti gesel za dostopanje do uporabniškega računa in za vse aktivnosti, ki jih osebe, ki uporabljajo uporabniški račun Uporabnika, izvajajo v okviru uporabniškega računa.

Če Uporabnik sumi, da prijavne podatke uporablja tretja nepooblaščena oseba ali da so bili podatki nepooblaščeno razkriti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti Ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati registriranemu Uporabniku, ker je prišlo do nepooblaščenega razkritja ali uporabe prijavnih podatkov.

31. Prekinitev razmerja

Uporabnik, ki je v enkratnem znesku poravnal obveznosti za dve leti (paket 2-letni zakup), lahko kadarkoli s pisnim obvestilom odstopi od naročniške pogodbe. Sorazmernega deleža poravnane naročnine Ponudnik ni zavezat vračati.

Če Uporabnik ali oseba, ki pri Uporabniku koristi Produkt, krši Splošne pogoje, lahko Ponudnik zatem, ko je o kršitvi preko elektronskega sporočila opozoril Uporabnika, Uporabniku onemogoči uporabo Produkta. Ponudnik pa ima v primeru hujših kršitev tudi pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka.

32. Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo še naprej brez te določbe.

Za pravna razmerja med Uporabniki in Ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu Ponudnika in se zanje uporablja slovensko pravo.