Politika zasebnosti

Spoštovani Uporabnik Spletne strani . Vašo zasebnost in varnost jemljemo zelo resno. V ta namen  vas vabimo, da si v nadaljevanju preberete to Politiko zasebnosti.

Politika zasebnosti opisuje način, na katerega Ponudnik zbira, hrani in uporablja informacije, ki lahko vključujejo tudi osebne podatke, ki jih Uporabnik posreduje na spletni strani, registraciji in uporabi aplikacije KOBEINmini in pri sodelovanju v oglaševalskih kampanjah, anketah, natečajih in promocijah. Poleg tega opisuje tudi izbire, ki so Uporabniku na voljo glede njegovih osebnih podatkov in način, kako lahko do teh podatkov dostopa in jih ureja.

Ta Politika zasebnosti velja za vsako fizično ali pravno osebo (v nadaljevanju: Uporabnik), ki obišče oz. uporablja aplikacijo KOBEINmini, dostopno na naslovu blagajna.kobeinmini.eu (v nadaljevanju: aplikacija KOBEINmini) in spletno mesto KOBEINmini, dostopno na naslovu kobeinmini.eu (v nadaljevanju: Spletna stran), s katerima upravlja družba KOPIT, proizvodnja, inženiring, trgovina (krajše: KOPIT d.o.o) Usnjarska cesta 18, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija (v nadaljevanju: Ponudnik).

Osebni podatek je katerikoli podatek o lastnostih, stanju, ravnanju ali razmerju, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Torej osebni podatek je lahko, npr. osebno ime in/ali priimek Uporabnika, naslov prebivališča, e-poštni naslov, telefonska številka, identifikacijska številka, podatki o Uporabnikovi lokaciji ali drugi identifikatorji.

 • Občutljivi osebni podatki so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške; med občutljive osebne podatke spadajo tudi biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin.
 • Posameznik je določena ali določljiva fizična oseba, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd. Oziroma kombinacija le-teh).
 • Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki se avtomatizirano obdelajo ali pa so del zbirke podatkov, ki se obdelujejo ročno. Zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana. Za obdelavo osebnih podatkov, ki so del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vnosu v zbirko osebnih podatkov, mora obstajati pravna podlaga. Osebni podatki se lahko obdelujejo na podlagi:
  • zakona;
  • osebne privolitve posameznika;
  • pogodbe ali pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov primerna in potrebna za izvedbo pogajanj, sklenitev pogodbe, izpolnjevanje pogodbe;
  • če je obdelava nujna zaradi uresničevanja zakonitih interesov zasebnega sektorja in ti interesi očitno prevladujejo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Avtomatizirana obdelava je obdelava osebnih podatkov s sredstvi informacijske tehnologije.
 • Upravljavec osebnih podatkov je Uporabnik Produkta, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.
 • Pogodbeni obdelovalec je KOPIT d.o.o, Usnjarska cesta 18, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija, ki zbira in obdeluje osebne podatke Uporabnika.
 • Pogodbeni podobdelovalec je pravna ali fizična oseba, ki ji pogodbeni obdelovalec poveri določene naloge s področja obdelovanja osebnih podatkov.
 • Uporabnik osebnih podatkov je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki.
 • Zbirka osebnih podatkov je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika.
 • Posredovanje osebnih podatkov je posredovanje ali razkritje osebnih podatkov.
 • Tretja država je država, ki ni država članica Evropske unije ali del Evropskega gospodarskega prostora.
 • Katalog zbirke osebnih podatkov je opis zbirke osebnih podatkov.
 • Pravilnik o varovanju osebnih podatkov je notranji akt o varovanju osebnih podatkov upravljavca ali pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov.
 • Osebna privolitev posameznika je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po ZVOP-1; osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.
 • Biometrične značilnosti so takšne telesne, fiziološke ter vedenjske značilnosti, ki jih imajo vsi posamezniki, so pa edinstvene in stalne za vsakega posameznika posebej in je možno z njimi določiti posameznika, zlasti z uporabo prstnega odtisa, posnetka papilarnih linij s prsta, šarenice, očesne mrežnice, obraza, ušesa, deoksiribonukleinske kisline ter značilne drže.
 • Psevdonimizacija pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.
 • Oblikovanje profilov pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.

 

Ponudnik je v politiki zasebnosti poimenoval skupine zbranih podatkov po vrsti Uporabnika produktov ali storitev Ponudnika oziroma katere storitve ali produkte Uporabnik koristi. Ponudnik meni, da bo uporabnik lažje razumel kateri podatki so o njem zbrani.

Te skupine so: Uporabnik Spletne strani, Uporabnik aplikacije KOBEINmini, Naročnik e-novic, Sodelujoči v oglaševalskih kampanjah, anketah, natečajih in promocijah.

UPORABNIK SPLETNE STRANI?

Če je Uporabnik le obiskovalec spletne strani in ne uporabi spletnih obrazcev v katerikoli obliki, Ponudnik o njem zbira podatke le z uporabo piškotkov oz. samostojno. S temi podatki Ponudnik ne more direktno identificirati Uporabnika oz. le-ta ni določljiv kot fizična oseba.

Med samostojno zbrane podatke lahko spadajo:

 • nastavitve glede jezika;
 • IP naslov;
 • lokacija;
 • nastavitve naprave;
 • operacijski sistem naprave;
 • podatki za prijavo;
 • čas uporabe;
 • zahtevani URL naslov;
 • statusno poročilo;
 • uporabnikovo orodje (podatki o različici brskalnika);
 • operacijski sistem;
 • rezultati (obiskovalca oz. gosta);
 • zgodovina iskanja;
 • vrsta videnih podatkov.

Za več informacij o samostojnem zbiranju podatkov oz. rabi piškotkov, Ponudnik priporoča Uporabniku branje Politike piškotkov.

UPORABNIK APLIKACIJE KOBEINMINI?

Čeprav je aplikacija KOBEINmini namenjena vodenju poslovnih podatkov poslovnih subjektov in za delovanje ne potrebuje osebnih podatkov Uporabnika, se v aplikaciji KOBEINmini zaradi identifikacije Uporabnika in komunikacije, vodijo naslednji podatki:

 1. ime in priimek;
 2. naslov;
 3. elektronski naslov;
 4. mobilni telefon;
 5. davčna številka;
 6. uporabniško ime;
 7. geslo.

Predhodno navedene podatke Uporabnik posreduje Ponudniku med registracijo v aplikacijo KOBEINmini.

NAROČNIK E-NOVIC?

Ponudnik od Uporabnika pridobi (zbere) podatke, ki jih Uporabnik posreduje preko elektronskega obrazca na: spletni strani Ponudnika, v elektronski pošti, plačljivem oglasu na Družbenih omrežjih in ostalih portalih za deljenje video vsebin. Med zbranimi podatki so lahko:

 • ime in priimek;
 • elektronski naslov;
 • starost;
 • spol;
 • prebivališče;
 • podjetje (v katerem je Uporabnik zaposlen);
 • industija podjetja;
 • delovna pozicija;
 • interesi uporabnika.

SODELUJOČI V OGLAŠEVALSKIH KAMPANJAH, ANKETAH, NATEČAJIH ALI PROMOCIJAH?

Uporabnik ki posreduje podatke v sklopu oglaševalskih kampanji, anket, natečajev ali promocij so med drugim ti podatki:

 • uporabniško ime;
 • elektronski naslov;
 • spol;
 • starost;
 • prebivališče;
 • podjetje (v katerem je Uporabnik zaposlen);
 • industrija podjetja;
 • delovna pozicija;
 • interesi Uporabnika.

UPORABNIK SPLETNE STRANI?

Ponudnik je podatke o Uporabniku pridobil samostojno z uporabo piškotkov. Ti podatki o Uporabniku se hranijo 26 mesecev od pridobitve podatkov oz. 26 mesecev od datuma ko je Uporabnik uporabljal Spletno stran. Po preteku tega časovnega obdobja, Ponudnik te podatke izbriše samodejno.

 

UPORABNIK APLIKACIJE KOBEINMINI?

Ponudnik hrani predhodno navedene osebne podatke, ki jih je prejel med registracijo Uporabnika v aplikaciji KOBEINmini oziroma s sklenitvijo pogodbe med Uporabnikom in Ponudnikom. 

Ti podatki se hranijo do prekinitve pogodbe med Uporabnikom in Ponudnikom aplikacije KOBEINmini.

 

NAROČNIK E-NOVIC?

Ponudnik hrani osebne podatke, ki jih je prejel od Uporabnika do odjave od e-novic (oz. umik soglasja). Ponudnik za namene izboljšanja uporabniške izkušnje, enkrat letno preveri ali je Uporabnik še zainteresiran v prejemanje e-novic od Ponudnika. To opravi z revizijo obstoječih naročnikov in v kolikor Uporabnik že dlje časa ni odprl oziroma prebral nobene izmed poslanih e-novic bo Uporabniku poslal e-pošto, da obnovi soglasje oziroma naročnino na e-novice. Uporabnik mora obnoviti soglasje v 14 dneh, v nasprotnem primeru bo Ponudnik osebne podatke Uporabnika izbrisal in prenehal s pošiljanjem e-novic.

 

SODELUJOČI V OGLAŠEVALSKIJ KAMPANJAH, ANKETAH, NATEČAJIH ALI PROMOCIJAH?

Ponudnik hrani osebne podatke, ki jih je prejel od Uporabnika do preklica soglasja ali vsaj 26 mesecev po prenehanju izvajanja oglaševalske kampanje, ankete, natečaja ali promocije.

Ponudnik varuje osebne, poslovne in ostale podatke svojih Uporabnikov in Uporabnikov Spletne strani. V ta namen uporablja različne varnostne tehnologije, ki pomagajo zaščititi podatke pred nepooblaščenim dostopom, uporabo in razkritjem. Informacije, ki jih Uporabniki vnese, se hranijo v računalniških strežnikih z omejenim dostopom, ki se nahajajo v nadzorovanih objektih.

Za varnost in zasebnost Uporabnika na Spletni strani, Ponudnik uporablja certificiran SSL certifikat, ki izkazuje zaščiteno povezavo med brskalnikom in spletnim strežnikom. Povezava je zašifrirana in se ji ne da prisluškovati.

Ponudnik vse zbrane podakte, ki so navedeni v tej Politiki zasebnosti, zbira, hrani in uporablja (obdeluje) skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 in evropskimi direktivami o varovanju osebnih podatkov (ang. GDPR.)

Za več informacij o varovanju osebnih podatkov, Ponudnik priporoča Uporabniku branje Splošnik pogojev uporabe ali zaprosi Ponudnika naj mu posreduje interni akt o varovanu osebnih podatkov.

Ponudnik se zavezuje, da osebnih podatkov in ostalih podatkov ne bo posredoval tretjih oseb, ki niso navedeni med uporabniki ali kategorijam uporabnikov osebnih podatkov, v tej Politiki zasebnosti.

V primeru, da želi Ponudnik osebne podatke posredovati tretji osebi, bo predhodno obvestil Uporabnika na katerega se navezujejo osebni podatki in od njega pridobil soglasje. Brez soglasja ponudnik ne bo osebnih podatkov posredoval.

UPRAVLJAVEC ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV.

KOPIT d.o.o,

Usnjarska cesta 18,

1275 Šmartno pri Litiji,

+386 31 283 202,

info@kobein.eu,

5630347000.

 

 

UPORABNIKI ALI KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV

ZUNANJI PONUDNIKI STORITEV

Ponudnik uporablja zunanje ponudnike, ki izključno za Ponudnika obdelujejo osebne podatke Uporabnika. Ta postopek služi namenom, ki so opisani v tej Izjavi o zasebnosti, npr. pošiljanje tržnega materiala in podporne analitične storitve. Te ponudnike storitev zavezuje zaupna klavzula in nimajo dovoljenja za deljenje osebnih podatkov Uporabnika za njihove lastne ali tuje namene.

 

PRISTOJNI ORGAN

Osebne podatke na zakonsko utemeljeno zahtevo razkrije organom kazenskega pregona in drugim zakonsko pristojnim organom, če je to pogojeno z zakonom ali podzakonskim aktom ali potrebno za preprečitev, zaznavanje ali pregon kaznivih dejanj in prevar.

 

 

NAMEN OBDELAVE

REGISTRACIJA UPORABNIKA

Pri registraciji v aplikacijo KOBEINmini se podatki o Uporabniku pridobijo in obdelujejo za potrebe registracije in potrditve istovetnosti oz. da Ponudnik ustvari uporabniški račun, ki ga Uporabnik uporablja za dostop do aplikacije KOBEINmini.

 

MNENJSKA RAZISKAVA

Osebni podatki Uporabnika se uporabi za potrebe občasnega povabila Uporabnika, da poda svoje mnenje o produktih in storitvah Ponudnika.

Na ta način lahko Uporabnik pomaga Ponudniku razvijati nove ali obstoječe produkte in storitve. Mnenje uporabnika je lahko tudi objavljeno na Spletni strani Ponudnika.

DEJAVNOST TRŽENJA

Osebne podatke Uporabnika Ponudnik uporablja tudi za dejavnosti trženja, v skladu z zakonodaja. Kadar Ponudnik uporabi osebne podatke Uporabnika za dejavnost trženja, kar med drugim vključuje reklamne e-novice in tržno komuniciranje o novih produktih in storitvah ter drugih ponudbah, za katere meni, da bi Uporabniku bile zanimive.

V vseh reklamnih sporočilih Ponudnika bo vsebovana povezava za odjavo od sporočil Ponudnika, ki jo lahko Uporabnik uporabi, če od Ponudnika v prihodnosti ne želi več prejemati tovrstnih sporočil.

DRUGE VRSTE KOMUNIKACIJE

Obstajajo lahko tudi druge priložnosti, ob katerih Ponudnik stopi v stik z Uporabnikom prek e-pošte, običajne pošte, telefona ali pisnih sporočil, odvisno od vrste kontakta, ki jo Uporabnik deli s Ponudnikom. Razlogi za to vrsto komunikacije so lahko različni:

 • Morda mora Ponudnik odgovoriti na zahtevo Uporabnika in jo obravnavati.
 • Ko Uporabnik koristi storitve Ponudnika, lahko Uporabniku pošlje vprašalnik oz. Uporabnika povabi, da napišete mnenje o svoji izkušnji s Spletno stranjo ali ostalimi produkti in storitvami Ponudnika. Ponudnik meni, da je ta dodatna storitev zelo uporabna tako za Uporabnika kot za Ponudnika, saj omogoča, da na podlagi Uporabnikovega mnenja Ponudnik produkte in storitve izboljša.

ANALITIKA IZBOLJŠAVE IN RAZISKAVE

Osebne podatke Ponudnik uporablja za potrebe izvajanja raziskav in analiz. Za te postopke lahko Ponudnik najame tretjo osebo. Rezultate teh raziskav lahko deli oziroma razkrije, tudi tretjim osebam, v anonimni, združeni obliki. Osebne podatke Uporabnika, Ponudnik uporablja v analitične namene, da bi izboljšal svoje storitve in izkušnjo Uporabnika, ter funkcionalnost in kakovost Spletnih storitev.

VARNOST, ZAZNAVANJE IN PREPREČEVANJE PREVAR

Informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, lahko Ponudnik uporablja za preprečitev prevar in druge nelegalne dejavnosti oziroma kršitve. Te informacije Ponudnik uporablja tudi pri preiskavah in zaznavanju prevar. Osebne podatke lahko Ponudnik uporabi za oceno tveganja in v varnostne namene, vključno s preverjanjem uporabnikov. Za ta namen lahko osebne podatke deli tudi s tretjimi osebami, npr. z organi pregona, kot to določa veljavna zakonodaja, in z zunanjimi svetovalci.

PRAVNI POUK IN SKLADNOST Z ZAKONODAJO

V nekaterih primerih Ponudnik uporabi posredovane informacije, ki lahko vključujejo osebne podatke, za obravnavo in reševanje pravnih sporov ali pritožb, za regulativne preiskave in skladnost z zakoni ali za izvajanje dogovorov oz. zagotavljanje skladnosti z zakonskimi zahtevami s strani organov pregona, kot to zahteva zakon.

REGISTRACIJA UPORABNIKA

Za namena Registracije uporabnika se Ponudnik zanaša na izvajanje pogodbe: uporaba podatkov Uporabnika je lahko nujna za izvajanje pogodbe, ki jo ima Uporabnik s Ponudnikom.

Če se Uporabnik registrira preko spletnega obrazca za kreiranje novega računa v aplikaciji KOBEINmini, bo Ponudnik podatke uporabil, da izpolni dolžnost, ki zajema opravljanje in izvedbo registracije Uporabnika v skladu s pogodbo, ki jo ima Uporabnik s Ponudnikom.

MNENJSKA RAZISKAVA, DEJAVNOST TRŽENJA, DRUGE VRSTE KOMUNIKACIJE IN ANALITIKA, IZBOLJŠAVE IN RAZISKAVE

Za namene Mnenjske raziskave, Dejavnost trženja, druge vrste komunikacije, Analitika, izboljšave in raziskave, se Ponudnik zanaša na legitimne interese, ki jih le-ti zajemajo: podatki Uporabnika so uporabljeni za legitimne interese Ponudnika, kot so zagotavljanje najbolj primerne vsebine Spletne strani, e-sporočil in e-novic, izboljšanje in promocija novih produktov, storitev in vsebine na Spletni strani, ter za administrativne in pravne namene ter namene zaznavanja prevar. Ko za legitimne namene Ponudnik uporablja osebne podatke, bo vedno upošteval ustrezno razmerje med pravicami in interesi Uporabnika do varovanja podatkov ter pravicami in interesi Ponudnika.

VARNOST, ZAZNAVANJE IN PREPREČEVANJE PREVAR

Pri namenu Varnosti, zaznavanja in preprečevanja prevar, se po potrebi, Ponudnik zanaša na svojo dolžnost za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo.

 

Ponudnik bo pred obdelavo osebnih podatkov za neposredne namene oglaševanja pridobil soglasje Uporabnika, kjer to zahteva veljavna zakonodaja. Soglasje do Ponudnika lahko Uporabnik prekliče kadarkoli. To lahko opravi preko telefonskega klica ali preko elektronske pošte, navedene na začetku te Politike zasebnosti.

Če Uporabnik želi preprečiti postopke, opisane predhodno, vendar za to nima na voljo neposrednega mehanizma (npr. v nastavitvah računa) v ustreznem obsegu, se naj obrne na elektronski naslov, naveden na začetku te Politike zasebnosti.

Ponudnik želi, da ima Uporabnik nadzor nad načinom, na katerega se uporablja njegove osebne podatke. To lahko stori na naslednje načine:

 • lahko zaprosi Ponudnika za izvod o osebnih podatkih, ki jih hrani o njem;
 • lahko Ponudnika obvesti o vseh spremembah osebnih podatkov, ali pa zaprosi, da Ponudnik popravi katerekoli osebne podatke, ki jih hrani o njem;
 • v nekaterih situacijah lahko Uporabnik zaprosi, da Ponudnik izbriše, blokira ali omeji obravnavo osebnih podatkov, ki jih Ponudnik hrani o njem, ali pa nasprotuje določenim načinom, na katere uporablja njegove osebne podatke;
 • v nekaterih situacijah lahko Uporabnik zaprosi Ponudnika, da osebne podatke pošlje tretji osebi.
 • ima pravico kadarkoli umakniti soglasje v skladu z veljavno zakonodajo.

PONUDNIK OPOZARJA!

Kljub mnenju Uporabnika, da ne obstaja več upravičen razlog za nadaljno uporabo (obdelavo) osebnih podatkov, določenih osebnih podatkov, ki jih zbira na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost Ponudnik takih podatkov ne sme zbrisati.

Če ima Uporabnik vprašanja oziroma se pojavi dvom o obravnavi njegovih osebnih podatkov, ali če želi izvajati katero od pravic, ki mu jih zagotavlja ta Izjava o zasebnosti, lahko kontaktira Ponudnika na elektronskem naslovu info@kobein.eu. Z vprašanji in pritožbami se lahko Uporabnik obrne tudi na lokalni organ za varovanje podatkov.

Tako kot se nenehno spreminja Ponudnikov posel, se lahko občasno spremeni tudi ta Politika zasebnosti. Če Uporabnik želi videti občasne spremembe Politike zasebnosti, ga Ponudnik vabi, da za ogled sprememb dostopa do tega dokumenta. Če bo Ponudnik izvedel konkretne spremembe oziroma spremembe, ki vplivajo na Uporabnika (npr. ko začne Ponudnik osebne podatke obravnavati za namene, ki niso omenjeni zgoraj), bo Uporabnik še pred začetkom teh postopkov obveščen.