30 NAJPOGOSTEJE ZASTAVLJENIH VPRAŠANJ

Niste našli odgovora?

 • Internet
 • Računalnik/tablico/pametni telefon
 • Tiskalnik
 • Namensko digitalno potrdilo (za potrebe potrjevanja računov pri FURS-u)

Spletna aplikacija je programska rešitev do katere dostopamo preko Interneta z uporabo spletnega brskalnika. Gre za računalništvo v oblaku, kar pomeni, da so podatki shranjeni na več strežnikih na različnih lokacijah. Do aplikacije dostopamo kjerkoli in kadarkoli, ne glede na operacijski sistem (Windows, iOS, Android, Linux…) ali napravo (pametni telefon, tablica, prenosni računalnik, računalnik). Edini pogoj je, da imamo dostop do interneta, brez katerega tudi potrjevanje računov s strani FURS-a ni mogoče.

Spletna aplikacija omogoča enostaven in hiter nadzor nad poslovanjem, tudi ko ste na poti oziroma izven poslovnega prostora.

Za pričetek uporabe je potrebna le registracija na spletnem mestu www.kobein.eu.

Veliko prednost spletnih aplikacij predstavlja tudi dejstvo, da so posodobitve avtomatske in tako vedno uporabljate najnovejšo (in edino) različico aplikacije z najnovejšimi izboljšavami.

Za tisk računa pa je potreben še tiskalnik, ki Vam ga lahko (poleg tablice in računalnika) priskrbimo mi. Za naročilo strojne opreme nas kontaktirajte na info@kobein.eu.

Vsi podatki se hranijo na treh različnih strežnikih na različnih varovanih lokacijah po Sloveniji (kar zmanjšuje tveganje za izpad v primeru naravne nesreče).
Arhiviranje podatkov je avtomatsko.

Spletne aplikacije vam poleg večje dostopnosti zagotavljajo tudi boljšo varnost. Ker delujejo v brskalniku, vam jih ni treba prenašati v računalnik, zato ste zaščiteni pred virusi, zlonamerno programsko opremo in vohunsko programsko opremo. Dostop je veliko preprostejši in varnejši kot kadar koli doslej.

Dostop do Vaših podatkov pa je možen le Vam. Vsakemu uporabniku (zaposlenemu) se določi obseg pravic za delo z aplikacijo.

Spletno mesto je certificirano z SSL certifikatom, ki izkazuje zaščiteno povezavo med brskalnikom in spletnim strežnikom. Povezava je zašifrirana in se ji ne da prisluškovati.

Delo z aplikacijo je zelo enostavno, prilagojeno računalnika neveščemu uporabniku. Pri delu z aplikacijo so ves čas na voljo navodila in nasveti za uporabo (bodite pozorni na simbol ?). Uporabniku smo za vsa vprašanja na voljo na telefonski številki 040 28 33 28, ter na elektronskem naslovu info@kobein.eu.

Pridobiti je potrebno namensko digitalno potrdilo, ki ga ministrstvo pristojno za javno upravo izda zavezancu brezplačno. Zahtevek za pridobitev potrdila bo mogoče oddati od 1.novembra letos dalje.

Vloga za pridobitev digitalnega potrdila na portalu eDavki bo imela oznako DPR – PridobitevDP in bo vključena v skupino obrazcev Davčno potrjevanje računov.

Zavezanec mora pred začetkom izdaje računov FURS-u sporočiti podatke o vseh poslovnih prostorih.

 

 • davčno številko zavezanca,
 • oznako poslovnega prostora,
 • identifikacijsko oznako stavbe ali dela stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor, kakor je določena v registru nepremičnin (številka katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe),
 • naslov poslovnega prostora,
 • vrsto poslovnega prostora (samo v primeru, ko ne izdajaš računov na stalnem naslovu)
 • podatek o proizvajalcu ali vzdrževalcu programske opreme za izdajanje računov in
 • datum začetka veljavnosti podatkov, ki se sporočajo.

FURS-u je potrebno javiti podatke iz prejšnjega vprašanja za vsako lokacijo posebej. Prav tako se v vsaki poslovni enoti poslovanje vodi v svoji »davčni blagajni«.

Pri KOBEIN MINI-ju Vam ponujamo ugodnejši najem vsake naslednje »blagajne«. Glavnemu uporabniku pa je omogočen pregled poslovanja na vseh lokacijah s katerekoli naprave.

FURS-ova aplikacija na portalu E-DAVKI bo brezplačno na voljo za vse manjše zavezance. Aplikacija bo na voljo vsem, vendar njena uporaba ne bo tako avtomatizirana kot pri davčni blagajni. Tako bo treba posamezne postavke računa vnašati ročno. Za njeno uporabo bo prav tako potrebno pridobiti namensko digitalno potrdilo.

Je kratica za enkratno identifikacijsko oznako računa, ki jo dodeli FURS, ko pošlješ račun v potrditev.

Račun je elektronsko potrjen v nekaj sekundah.

 

 • davčno številko zavezanca;
 • datum in čas izdaje računa;
 • številko računa;
 • vrednost računa, skupno vrednost osnove po vrsti davka ali dajatve, razdeljeno po davčnih stopnjah, in pripadajoči davek ali dajatev ter znesek oprostitev;
 • vrednost za plačilo,
 • davčno številko fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave;
 • zaščitno oznako izdajatelja računa;
 • davčno številko oziroma identifikacijsko številko za namene DDV kupca oziroma naročnika v primerih, ko so ti podatki v skladu z davčnimi prepisi navedeni na računu;
 • številko prvotnega računa v primeru izvajanja postopka potrjevanja naknadne spremembe podatkov na računu iz tretjega odstavka tega člena.

Račun pa bo poleg teh podatkov moral biti tudi digitalno podpisan (z digitalnim potrdilom).

 • Zavezanec dobi sporočilo o zavrnitvi dodelitve EOR z navedbo napake
 • Račun se izda brez EOR in ponovno pošlje podatke o izdanem računu ob izpolnjevanju v dveh delovnih dneh od izdaje računa. Račun je potrjen, ko zavezanec prejme sporočilo z EOR.

Prehod na KOBEIN MINI je hiter in enostaven. Podatki iz prejšnje »blagajne« se preprosto uvozijo v KOBEIN MINI. Za uporabnika takšna menjava ne predstavlja ovire pri poslovanju.

Spremembo proizvajalca oziroma vzdrževalca programske opreme je potrebno javiti tudi FURS-u, saj gre za podatek o poslovnem prostoru iz 3. vprašanja.

 • Zavezanec izda račun brez EOR, če je prekinjena povezava z internetom.
 • Zavezanec mora vzpostaviti elektronsko povezavo in davčnemu organu poslati podatke o izdanih računih v dveh delovnih dneh od dneva prekinitve povezave.
  Če zavezanec iz opravičljivih razlogov ne more vzpostaviti elektronske povezave v roku dveh delovnih dni, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek, o predložitvi davčnega obračuna po poteku predpisanega roka.
  Za opravičljive razloge se štejejo utemeljeni razlogi, ki jih zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo vzpostavitev elektronske povezave v predpisanem roku.
 • Davčni organ poslanim podatkom o računu dodeli enkratno identifikacijsko oznako in jo pošlje zavezancu kot potrdilo o prejemu naknadno poslanih podatkov o izdanem računu.

KOBEIN MINI lahko uporabljate tudi v primeru izpada internetne povezave, omejene so le funkcionalnosti vezane na potrditev računa s strani FURS-a.

 • Račun se mora izdati z uporabo vezane knjige računov. Zavezanec mora delovanje elektronske naprave vzpostaviti v dveh delovnih dneh od dneva prenehanja delovanja elektronske naprave.
  Če zavezanec iz opravičljivih razlogov ne more vzpostaviti delovanja elektronske naprave za izdajo računov v roku iz drugega odstavka tega člena, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek, o predložitvi davčnega obračuna po poteku predpisanega roka. Za opravičljive razloge iz iz tretjega odstavka tega člena se štejejo utemeljeni razlogi, ki jih zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo vzpostavitev elektronske povezave v predpisanem roku.
 • Zavezanec pošlje FURS-u vse podatke iz 11. Vprašanja, brez podatkov o času izdaje računa, davčni številki fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave in zaščitni oznaki izdajatelja računa.
 • FURS poslanim podatkom o računu dodeli EOR in jo pošlje zavezancu kot potrdilo o prejemu naknadno poslanih podatkov o izdanem računu.
 • Zavezanec mora hraniti sporočilo z EOR skupaj s kopijo izdanega računa.

Zaradi lastnosti spletne aplikacije je riziko nedelovanja zaradi težav z strojno opremo minimaliziran. V primeru težave z napravo vstopiš v aplikacijo preprosto z druge najbližje naprave povezane z internetom.

 • Nezmožnost vzpostavitve je potrebno dokazati s potrdilom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS. Potrdilo velja eno leto od izdaje.
 • Obvezna je uporaba vezane knjige računov. Podatke o izdanih računih je potrebno v desetih dneh poslati FURS-u preko elektronske naprave.
 • FURS
 • Tržni organ
 • Prejemnik računa lahko pri FURS-u preveri potrditev v 30 dneh od izdaje.

 

KOBEIN MINI omogoča izdajo dobavnic, računov za pravne osebe in podpira tisk računa v A4 formatu.

NE, za isto prodajno mesto se rešitvi ne smeta kombinirati. Lahko pa se kombinirata po različnih prodajnih mestih.

Će opravljate osebno dopolnilno delo, morate sicer izdajati račune, ni pa vam treba voditi poslovnih knjig. To pomeni, da vam ne bo treba potrjevati računov in tako ne potrebujete davčne blagajne.
Račune boste tako še naprej lahko izdajali z uporabo navadnega paragonskega bloka ali lista papirja.

Kljub temu, da normiranci ugotavljate davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, morate prav tako voditi nekatere evidence, denimo evidenco izdanih računov. Normiranci, ki ste zavezanci za DDV, pa morate voditi tudi knjigo prejetih in izdanih računov.

Če je plačilo izvedeno neposredno na transakcijski račun, davčno potrjevanje računa ni potrebno. Ob tem ne gre zamešati obveznosti potrjevanja in obveznosti izdaje računa. Račun ste še vedno zavezani izdati, vendar je le ta lahko zapisan na paragonskem bloku ali listu papirja.

Da, tak račun je potrebno naknadno potrditi. Preko elektronske povezave boste FURS-u morali naknadno poslati podatke o izdanem računu in pridobiti EOR.

NE: Ob dobavi blaga v okviru osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti (OKGD) v dveh primerih ne bo potrebno potrjevanje računov:

 • Ko gre za dobavo primarnih lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD končnim porabnikom (če denimo prodajate jabolka na tržnici – izdaja računa ni potrebna)
 • Ko je dobava opravljena osebam, ki niso končni uporabnik (kljub temu, da je izdaja računa obvezna)

V kolikor bo na enem računu kmet zaračunal dobavo za katero NI OBVEZNO POTRDITI RAČUN in dobava za katero je POTRDITEV OBVEZNA, potem bo račun POTREBNO POTRDITI.
Kdor kot fizična oseba opravlja OKGD in skupni dohodki gospodinjstva ne presegajo 200€ ne bo zavezan potrjevati računov.

Če pa gre za trajno in redno prodajo svojih pridelkov ali pa prodajo tujih izdelkov je treba dejavnost registrirati, s tem pa postane obvezno tudi izdajanje računov in njihovo potrjevanje.

DA:

 • Če ste zavezanec za DDV in
 • Morate izdajati račune in
 • Prejemate plačila v gotovini

V primeru OKGD, ko nekdo sicer prodaja primarne pridelke in je obdavčen pavšalno po katastrskem dohodku ali po dejanskih prihodkih in odhodkih, a je identificiran za namene DDV in mora izdajati račune bo POTRJEVANJE OBVEZNO.

Pri opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetiji (ni enako kot osebna dopolnilna dejavnost) je treba ne glede na to, ali je zavezanec identificiran za namene DDV ali ne, izdajati račune in jih POTRJEVATI.

Gospodinjstvo, ki je v okviru OKGD obdavčeno pavšalno in ima poleg tega registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji in niti iz OKGD, niti iz dopolnilne dejavnosti ni identificiran za DDV, bo moralo izdane račune POTRDITI.

Prehodno obdobje je predvideno do 31. decembra 2017. V primeru, da ste zavezanec za davčno potrjevanje računov, boste do tega datuma, še lahko uporabljali vezano knjigo računov.
Od 1.1.2018 bodo račune iz vezane knjige lahko izdajali le tisti, ki bodo dokazali, da na njihovi lokaciji ni na voljo internetna povezava.

Pred prvo uporabo je potrebno vezano knjigo računov potrditi pri Finančni upravi RS.
Tako v prehodnem obdobju kot po njem kot po njem bodo morali tisti, ki bodo račune izdajali prek vezane knjige računov, na finančno upravo prek elektronske povezave v roku desetih delovnih dni od izdaje računa poslati še podatke o tem računu. Kar pomeni, da boste prav tako potrebovali digitalno potrdilo in boste prek davčne blagajne oziroma aplikacije v eDavkih pošiljati podatke o računu. Uporaba aplikacije ne bo tako avtomatizirana, kot pri davčni blagajni drugih ponudnikov, saj bo postavke računa potrebno vnašati ročno.

Prepoved opravljanja dejavnosti do odprave razloga za prepoved, pri čemer pritožba ne zadrži izvršitve. Izvrši se z zapečatenjem prostorov.

 • prekršek kupca
  Z globo od 40 do 400 eurov se kaznuje za prekršek kupec blaga oziroma prejemnik storitve, če ne prevzame in zadrži računa neposredno po odhodu iz poslovnega prostora oziroma do poteka garancijske dobe oziroma ga na zahtevo ne predloži pooblaščeni osebi.
 • davčni prekrški
  Z globo od 2.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
  1. pri izvajanju postopka potrjevanja računov oziroma v postopku elektronske izmenjave podatkov z davčnim organom ne uporabi ustreznega namenskega potrdila za elektronsko podpisovanje sporočil
  2. za namene pošiljanja podatkov o računu ne poveže oznake fizične osebe, ki z elektronsko napravo izda račun, z davčno številko te osebe in ne pošlje davčne številke osebe davčnemu organu
  3. ne zagotovi, da je številka računa, za katerega se izvaja postopek potrjevanja računa, sestavljena na predpisani način
  4. v predpisanem roku ne vzpostavi elektronske povezave in ne pošlje podatkov o vseh izdanih računih
  5. v predpisanem roku ne vzpostavi delovanja elektronske naprave za izdajo računov in ne pošlje podatkov o vseh izdanih računih
  6. ne hrani sporočil o naknadno dodeljenih enkratnih identifikacijskih oznakah izdanih računov na predpisani način
  7. ne dokaže nezmožnosti vzpostavitve elektronske povezave za izmenjavo podatkov s potrdilom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
  8. ne objavi oziroma ne objavi na kupcu vidnem mestu obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži račun
  9. v predpisanem roku ne pošlje podatkov o računih, izdanih z uporabo vezane knjige računov
   • Z globo od 5.000 do 75.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki je po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba.
   • Z globo od 1.500 do 25.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
   • Z globo od 800 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka.
 • hujši davčni prekrški
  Z globo od 4.000 do 75.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
  1. ne sporoči podatkov o poslovnih prostorih
  2. davčnemu organu ne pošlje podatkov o računu, ki so predpisani za namene izvajanja potrjevanja računov
  3. davčnemu organu pošlje neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke o računu
  4. ne izvede postopka potrjevanja računa za vse naknadne spremembe podatkov na računu.
  5. izda dvojnik računa brez navedbe, da gre za dvojnik (peti odstavek 6. člena);
  6. izda račun, ki ne vsebuje vseh predpisanih podatkov (četrti odstavek 7. člena);
  7. ne izda računa v predpisanem roku (peti odstavek 7. člena);
  8. pošlje neresnične ali nepopolne podatke o poslovnih prostorih (8. člen);
  9. omogoči zavezancu izdajo računov in kopij računov v nasprotju z določbami tega zakona (prvi odstavek 14. člena);
  10. ne zagotovi izpisa vseh izdanih kopij računov in zahtevanih podatkov s programsko opremo (drugi odstavek 14. člena).

   Z globo od 10.000 do 125.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, ki je po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba.

   Z globo od 3.000 do 50.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka.

   Z globo 1.200 do 10.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka.
 • globa za še posebej hude prekrške
  Če je hujši davčni prekršek posebej hud zaradi višine povzročene škode ali pridobljene protipravne premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega namena koristoljubnosti, se sme za prekršek kaznovati:
  • pravna oseba z globo do 100.000 eurov;
  • pravna oseba, ki je po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba, z globo do 150.000 eurov;
  • samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo do 75.000 eurov.


  Odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti se sme v primerih iz prejšnjega odstavka kaznovati z globo do 20.000 eurov.

 • Čas izdaje (uro in minute)
 • Oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo blagajne
 • EOR
 • Zaščitno oznako izdajatelja računa (podjetja, samostojnega podjetnika…)

Preden zavezanec začne davčno potrjevati račune mora sprejeti interni akt. V internem aktu vsak zavezanec popiše svoje poslovne prostore, tem poslovnim prostorom dodeli oznake ter določi način oziroma pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov.

Zavezanec za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov je vsaka oseba iz prvega in drugega odstavka 31. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju: ZDavP-2), ki mora izdati račun pri gotovinske poslovanju za dobavo blaga in storitev.

Za zavezanca za davčno potrjevanje računov se ne šteje davčni zavezanec v primeru dobav, ki so po Zakonu o davčnem potrjevanju računov (v nadaljevanju: ZDavPR) določene kot izjeme obveznosti davčnega potrjevanja računov.
Davčni zavezanec, ki izdaja račune v različnih dejavnostih, se ne šteje za zavezanca le glede izdaje računov za dobave, ki so določene kot izjeme po ZDavPR.

Zavezanec mora sprejeti interni akt pred davčnim potrjevanjem računov.

Vzorec internega akta je prilagojen različnim družbam in različnim strukturam poslovanja. Izbira izpolnitve obrazca internega akta se namreč razlikuje glede na to ali zavezanec posluje v enem poslovnem prostoru in uporablja zgolj eno elektronsko napravo za izdajanje računov, ali pa posluje v več poslovnih prostorih in uporablja več elektronskih naprav za izdajanje računov.
Izbira izpolnitve internega akta se razlikuje tudi glede na način številčenja računov, ki ga bo sprejel in uporabljal zavezanec.

Interni akt zavezanec lahko odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.
Davčni organ od zavezanca lahko zahteva, da ga predloži v okviru morebitnega nadzora.

 

Prenesi Interni akt
tukaj.

Namensko digitalno potrdilo lahko prevzamete tukaj.

Niste našli odgovora?

KONTAKTIRAJTE NAŠE STROKOVNJAKE IN V HIPU BOMO NAŠLI REŠITEV!
Beno